Paslaugos

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Dokumentas, kuriame numatomas materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas sudarius ekstremaliai situacijai, ar kilus jos grėsmei.

Gaisrinės saugos instrukcija

Turi būti parengta kievienoje darbovietėje, kurioje dirba daugiau nei vienas žmogus. Su instrukcija supažindinimas vyksta kiekvienais metais.

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos

Skirtos susipažinti su minimaliais pareigybės reikalavimais, teisėmis, atsakomybėmis darbų saugos ir sveikatatos srityje.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Apibrėžia duomenų naudojimo, tvarkymo ir saugojimo tvarką ir periodus. 

Darbuotojų civilinės saugos mokymai

Organizuojami kiekvienais metais išlaikant mokymų tęstinumą ir keičiant ar atnaujinant mokymų temas pagal tuo metu galiojančias aktualijas.

Priešgaisrinės saugos evakuacijos pratybos

Organizuojami kas tris metus, imituojant gaisro pavojų ir atliekant darbuotojų ir lankytojų patraukimą iš patalpų.

Sveikatos tikrinimas (kenksmingų veiksnių sąrašas)

Pagal pareigybes ir atliekamas funkcijas darbovietėje būtina sudaryti sveikatos tikrinimo sąrašus ir darbuotojų medicininėse knygelėse numatyti kenksmingus veiksnius.

CIVILINĖ SAUGA

Civilinės saugos mokymų tvarkos aprašas

Dokumentas, kuriame numatomas ir aprašomas būtinųjų civilinės saugos mokymų bei pratybų eiliškumas, periodiškumas, klausytojų kategorijos ir organizatorius.

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Dokumentas, kuriame numatomas prevencinės priemonės, kuriomis siekiama išvengti, arba sumažinti ektremaliosios situacijos padarinius.

Civilinės saugos funkcinės pratybos

Organizuojamos kas antrais metais. Jų metu realiai imituojant susidariusią ektremalią situaciją tikrinamas atliekamų veiksmų efektyvumas siekiant išvengti grėsmės, arba ją lokalizuoti.

PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

Veiksmų kilus gaisrui planas

Rengiamas darbovietėje, kurioje vienu metu gali būti 100 ir daugiau žmonių.

Evakuacijos planas

Turi būti parengtas ir pakabintas prie kiekvieno išėjimo ir kiekvienos laiptinės. Evakuacijos plas turi atitikti pastato mąstelį ir simbolių reikalavimus.

Gaisrinės saugos ženklai

Gaisrinės saugos ženklais turi būti pažymėtos išėjimo kryptys (šviečiantys ženklai), kiekviena gaisrinė įraga (gesintuvai, čiaupai, signalizacijos mygtukai ir t.t.)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

Darbo tvarkos taisyklės

Skirtos nustatyti darbo teisės normas, užtikrinti darbo drausmę ir kokybę, bei bendrają darbo tvarką.

Nemokamai išduodamų asmens apsaugos priemonių išdavimo tvarka

Pagal darbuotojo pareigybę turi būti sudaroma priklausančių asmens apsaugos priemonių išdavimo tvarka, periodiškumas, sąrašai ir išdavimo kortelės.

Incidentų tyrimo tvarka

Įvykus nelaimingam atsitikimui darbovietėje, būtina žinoti veiksmų seką dėl įvykio aplinkybių tyrimo, reikiamų formų pildymo ir informacijos pateikimo. 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Trečiųjų asmenų duomenų tvarkymo taisyklės

Apibrėžia darbovietės veikloje naudojamų asmenų (ne darbuotojų) duomenų naudojimo, tvarkymo ir saugojimo tvarką ir periodus. 

Internetiniame tinklapyje naudojamų duomenų rinkliklių (slapukų), bei viešinamos informacijos saugojimo tvarka ir pateikimas

Ruošiamas pagal darbovietės naudojamo elektroninio tinklapio struktūrą, naudojamus ir saugosmus duomenis.

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarka

Apibrėžia asmens duomenų tvarkymo taisyklių pažeidimų tyrimo ir informavimo tvarką, pildomų ir pateikiamų formų, įvykio metu, išdėstymą.  

Vaizdo fiksavimo terminalų (apsaugos kamerų) duomenų saugojimo tvarka 

Ruošiama dokumentacija apie vaizdo fiksavimo terminalų vaizdo mežiagos naudojimo, saugojimo ir pateikimo tvarką.

Civilinės saugos stalo pratybos

Organizuojamos kas antrais metais. Jų metu diskusijų forma yra aptariami veiksmai, jų efektyvumas incidento metu.

Gaisrinė įranga

Visa gaisrinė įranga turi atitikti galiojančius reikalavimus, ISO standartus, taip pat turėti CE sertifikatą. Gesintuvai, avarinio rakto dėžutės, čiaupai, autonominiai dūmų davikliai.

Darbuotojų pareiginės instrukcijos (nuostatai)

Darbovietėje būtina apibrėžti darbuotojo turimas atlikti veiklas, atsakomybes atliekant su darbu susijusias užduotis, ir reikalavimus užimamai pozicijai.

Civilinės saugos mokymo planas

Dokumentas, kuriame numatomas ir žymimas įvykdytų ir numatomų mokymų įgyvendinimas, forminimas ir terminai.

Darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymai

Organizuojami kas tris metus, pagal įstatymine tvarka apibrėžtas mokymo temas.

Darbuotojų neblaivumo (apsavaigimo) tvarka

Skirta nustatyti ir apibrėžti prevencines priemones, neblaivimo (apsvaigimo) tikrinimo, darbuotojo nušalinimo nuo pareigų tvarką darbovietėje.

Sutikimai ir sutartys dėl duomenų tvarkymo

Ruošiami tiek darbuotojams, kurių duomenys yra naudojami darbovietės veikloje, tiek trečiųjų asmenų duomenų naudojimo atveju.